Høydepunkter fra 2019

Vi skaper arbeidskraft og betydelige samfunnsøkonomiske verdier for vår region!

Andreas Ostenrod Foto Marius Fiskum Compressed

Leder

En av landets beste

Vi kan dokumentere at vi gir lokalmiljøet og våre eiere en stor merverdi gjennom alle som kommer tilbake i arbeidslivet. 459 mennesker fikk seg jobb eller startet på videreutdanning i fjor.

I løpet av 2019 har vi gjennomført de siste grepene i vårt omstillings- og utviklingsprogram. Understøttet av moderne og tilpassede lokaler i vårt nye hovedkontor framstår selskapet som en moderne og fremoverlent aktør klar for å møte dagens og morgendagens krav. Det har vært fire krevende år med tøffe beslutninger og helt nødvendige endringer. Organisasjonen har tilpasset seg til nye rammebetingelser, og nå samles vi rundt vårt samfunnsoppdrag: å skape arbeidskraft i vår region. 

Høye formidlingstall

I 2019 har 459 mennesker (393 i 2018) fått seg ny jobb eller startet på utdanning etter å ha deltatt i ulike programmer hos Ressurs. Så mange har vi aldri formidlet tidligere, og det gjør oss til en av landets beste innenfor vår bransje. En viktig faktor for god måloppnåelse er et godt samarbeid både med NAV og Tromsø kommune, samt inkluderende arbeidsgivere i Tromsø omegn.

Et økonomisk solid år

Samtidig som vi lykkes med vårt samfunnsbidrag og skaper samfunnsøkonomiske gevinster for flere hundre millioner kroner, ser vi også tilbake på et økonomisk solid år. Selskapet leverer et driftsresultat som er en god forbedring fra 2018 og dette er en forventet effekt av våre iverksatte omstillingstiltak. Vi har også realisert verdier ved salg av to eiendommer. Dette gir selskapet et økonomisk fundament for fremtiden slik at Ressurs kan utvikle kompetanse og tjenester for morgendagens arbeidsmarked og jobbsøkere.

Nye skreddersydde lokaler

2019 er også et år hvor vi startet med å lansere nytt navn på selskapet (fra Tromsprodukt til Ressurs), og hvor året ble avsluttet med å flytte inn i nytt hovedkontor i Kirkegata 1. Her har vi skreddersydde lokaler for våre aktiviteter og vi ser virkelig frem til å gi våre kunder og jobbsøkere et godt inntrykk og tilbud når de møter oss her.

Tidenes beste år

Selv om vi ser tilbake på tidenes beste år med tanke på å skape arbeidskraft , så er det grunn til å trekke frem en endring som vil gi oss noen utfordringer i 2020. Etter 13 års samarbeid med Tromsø kommune om flerspråklige tjenester, vil disse fra og med 1.1.20 bli levert av kommunen. Dette gir både et omsetnings- og resultatbortfall som må kompenseres med andre tjenesteleveranser. Vi implementerer derfor ny strategi i 2020 der nye tjenester overfor det private næringslivet lanseres parallelt med at vi vil intensivere vårt anbudsfokus innenfor offentlige tjenester.

Jeg er mest av alt takknemlig og stolt over det organisasjonen har klart å bygge. Nå starter en helt ny fase i selskapets historie og jeg er en realistisk optimist når det gjelder selskapets muligheter fremover.

Stor merverdi for samfunnet

Vi kan dokumentere at vi gir lokalmiljøet og våre eiere en stor merverdi gjennom alle som kommer tilbake i arbeidslivet. Selskapet har en solid kompetanse innenfor vårt fagfelt og er konkurransedyktig både kvalitetsmessig og på pris. Signalene fra markedet og samarbeidspartnere er at Ressurs sees på som en profesjonell og attraktiv leverandør og bidragsyter.

Når 2020 oppsummeres håper jeg også å kunne bekrefte dette gjennom at vi har forsvart vår posisjon innenfor offentlige tjenester. Samtidig som vi leverer tjenester direkte til arbeidsgivere i vår region, fra vår nysatsing Ressurs bedrift.

Nøkkeltall fra 2019

Samtidig som vi lykkes med vårt samfunnsbidrag og skaper samfunnsøkonomiske gevinster for flere hundre millioner kroner, kan vi også se tilbake på mange andre gode prestasjoner i året som har gått.


Ressurs-01

459

Jobb er langt mer enn lønn.
Jobb betyr selvstendighet og tilhørighet.

Folk i jobb er fundamentet for samfunnet, for din og min og alles framtid. Vi var springbrett for 459 personer for ny jobb eller utdanning i året som gikk. Det er 66 flere personer enn året før. Samarbeid med våre oppdragsgivere, et velvillig og inkluderende næringsliv og våre dyktige ansatte, gir slike fremragende resultater.


Ressurs-02

596.700.000

459 flere mennesker i jobb eller utdanning gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 596,7 millioner kroner*.

Vi jobber for å skape stabil og varig arbeidskraft. Det er bra for det enkelte mennesket, deres familier og omgivelser. Arbeidslivet trenger arbeidskraft, og i sum styrker dette landets samfunnsøkonomi.

*Basert på beregninger fra Arbeidsdirektoratet (2007) basert på at en jobbsøker står i jobb i minimum 5 år.

Ressurs-03
Illustrasjon Mennesker

Vi arbeider med dine muligheter

Vi er en kompetansebedrift med 104 ansatte som hver dag jobber med å levere gode tjenester og produkter til våre kunder og brukere. Vår kjernevirksomhet er omstilling og kompetanseheving hos personer som er på vei ut av arbeidslivet, eller som allerede er mellom jobber.

Ressurs-04

1635

1635 mennesker deltok i fjor på våre programmer og tjenester. Vår viktigste oppdragsgiver er NAV og Tromsø kommune.

Vi blir ofte minnet om at Norges framtidige produksjon og velferd betyr at vi må forvalte arbeidskraften vår godt. Ressurs sitt formål er først og fremst å være et springbrett for de som står utenfor arbeidslivet eller de som står i fare for å falle ut.

I 2020 rigger vi selskapet til også å tilby tjenester direkte til kunder, arbeidstakere og bedrifter innen omstilling og karriereutvikling.

Ressurs-05

413

Bli oppmerksom på dine ressurser

Gjennom karriereveiledning, kurs og oppfølging ute i bedriftene definerer vi yrkesmålene til jobbsøkerne. Målet er å få på plass den enkeltes handlingsplan med oversikt over aktiviteter som skal til for å komme i varig jobb. Det kan være behov for opplæring og oppfølging, og det handler om å bli bevisst sine egne ressurser opp mot arbeidslivets behov. 413 deltok i karriereveileding og arbeidsutprøving i fjor.

Ressurs-06

822

Nok og riktig kompetanse er viktig for å møte endringer i arbeidslivet.

Ved å sikre befolkningen nok og riktig kompetanse er vi med på å gi folk varig tilknytning til arbeidslivet. Samtidig som arbeidslivet får den kompetansen de etterspør.

I Ressurs arbeider vi med menneskenes muligheter. Vi kartlegger arbeidssøkers muligheter og interesser, vi kopler arbeidssøkere og arbeidsgivere, og vi følger opp begge parter med mål om å få etablert varige arbeidsforhold. I fjor deltok 822 personer i arbeidsrettede jobbformidlingstiltak.


Ressurs-07

75%

Jobb med ungdom gir markante resultater.

Ungdomsprogrammet «I gang» oppnådde også i fjor enestående resultater. 74 ungdommer deltok, hvorav tre av fire gikk ut i arbeid eller skole etterpå. «I gang» handler om å kartlegge de unges interesser og kompetanse, og vi følger dem tett på den spennende reisen med å utforske sine jobbkarrierer.

Ressurs-08

400

Språk er avgjørende for å forstå arbeidsoppgaver og bedriftens oppdrag. For å drive med arbeidsinkludering må vi også skape et viktig grunnlag gjennom å lære norsk språk, samfunn- og arbeidsliv. 400 mennesker deltok i våre programmer med språkkurs og språktrening ute i bedriftene.

Ressurs-09

49

Ressurs hadde 49 millioner kroner i overskudd i fjor. Dette er en konsekvens av vårt langsiktige fokus på å tilpasse selskapet til nye tider, samt på å skape et robust økonomisk fundament. Disse midlene vil sikre at selskapet kan utvikle nye tjenester og kompetanse som skal komme formålet og våre sluttbrukere til gode.

Ressurs-10

137

Driftsinntektene på 137 millioner kroner i fjor gir en økning på 39 millioner fra året før.

Vi er en heleid nordnorsk bedrift og verdiene vi skaper blir i landsdelen. Vi kan dokumentere at vi gir lokalmiljøet og våre eiere en stor merverdi gjennom alle som kommer tilbake i arbeidslivet.

Ressurs-11

82%

I medarbeiderundersøkelsen i fjor oppgir 82 prosent at de er engasjerte i jobben sin.

Våre resultater skapes i samspillet mellom ledelse og medarbeidere. Medarbeidere som er engasjerte, er også motiverte og presterer godt.

Årets medarbeiderundersøkelse ble utført av Kantar som har målt oss på engasjement, lederkommunikasjon, gjennomføringsevne og endringsvilje. Ressurs sine resultater er alle godt over det nasjonale gjennomsnittet for tilsvarende undersøkelser.

Ressurs-12

6%

Vi hadde seks prosent sykefravær i fjor.

Gjennom et målrettet fokus har vi klart å redusere langtidsfraværet betydelig. Vårt korttidsfravær ligger stabilt på cirka to prosent.

Våre langsiktige mål er å redusere sykefraværet ytterligere.