NAV

Våre tjenester for NAV

På oppdrag fra NAV leverer vi arbeidsrettede programmer for personer som enten står utenfor arbeidslivet, eller som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet.

Avklaring - ingen ventetid

Målet er å utforske karrieremuligheter, avklare arbeidsevne og lage en plan over hva som skal til for å få eller beholde jobb.

Innhold:

 • Få mer kunnskap om egne ressurser og ferdigheter gjennom karriereveiledning
 • Utforske egne jobbmuligheter med utgangspunkt i dine ønsker og kompetanse
 • Lage en plan med konkrete aktiviteter for å komme ut i jobb eller utdanning
 • Vurdere arbeidsevne
 • Vurdere behov for tilrettelegging og behov

Ramme:

 • Deltakelse i 12-30 timer pr uke
 • Varighet er 4 uker, og mulighet for forlengelse i 4 + 4 uker
 • Tiltaket leveres i Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Storfjord og Lyngen

Ta kontakt:
Avdelingsleder Øyvind Solset

Arbeidsforberedende trening - ingen ventetid

Målet er å avklare karrieremuligheter, identifisere jobbmål, lage en plan over hva som skal til for å realisere jobbmuligheter, samt styrke jobbsøkers muligheter for å komme i arbeid eller utdanning/skoleløp. Vi samarbeider tett med arbeidsgivere, opplæringskontorer og andre samarbeidspartnere, for å bistå deltaker i å etablere seg på arbeidsmarkedet eller komme i gang med læreløp som er tilpasset den enkelte.

Innhold:

 • Karriereveiledning og bistand til å finne jobbmuligheter
 • Arbeidsrettede aktiviteter som bidrar til å komme ut i arbeid eller skoleløp
 • Motivasjon og mestringsfokus
 • Arbeidspraksis og bistand til å finne lønnet jobb
 • Tilrettelegging og tilpasning av arbeidssituasjonen
 • Aktiv deltakelse i vårt Karrieresenter
 • Tilrettelagt opplæring

Ramme:

 • Deltakelse i minimum 50 %
 • Varighet er 1 år, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år

Ta kontakt:
Avdelingsleder Gunnar Bråten

I GANG – for ungdom 16-30 år

Målet er å starte eller fullføre skolegang, og/eller få lønnet jobb. Målgruppen er personer mellom 16-30 år, som har behov for å få økt kunnskap om skole- og jobbmuligheter. Tilbudet er gruppebasert, med inntil 12 deltakere pr kurs. Vi starter nye kurs hele året, så det er mulig å komme igang ganske raskt.

Innhold:

 • Karriereveiledning og utforsking av yrkesvalg
 • Grupper med arbeidsrettede temaer som; jobbsøkeraktiviteter, utdanningsmuligheter, livsmestring, økonomi, arbeidsmarkedet i dag og i fremtiden, intervjutrening, motivasjon- og mestringsaktiviteter, etc.
 • Utplassering i bedrift, enten ved jobbsmak eller lønnet jobb
 • Individuell oppfølging av jobbveileder

Ramme:

 • 12 personer pr kurs
 • Varighet er 4 uker kurs + 4 måneder individuell oppfølging i etterkant

Ta kontakt:
Avdelingsleder Øyvind Solset

Norskopplæring med praksis - Ingen ventetid, løpende inntak.

Målgruppe: jobbsøkere som har behov for arbeidsrettet norskopplæring gjennom undervisning og arbeidspraksis med oppfølging fra veileder.

Utvikle norskkunnskaper for å kunne få og beholde jobb.

Innhold:

 • Språkkartlegging
 • Opplæring i grunnleggende ferdigheter
 • Karriereveiledning og bistand til å finne jobbmuligheter
 • Gruppetilbud: jobbsøkeraktiviteter og språkopplæring
 • Utplassering i bedrift for praktisk norskopplæring
 • Individuell oppfølging av jobbveileder

Ramme:

 • Individuell innsøking og fortløpende inntak
 • Varighet vurderes ut fra behov, snitt på 30 uker

Ta kontakt:
Avdelingsleder Gunnar Bråten

Oppfølgingstiltak - 2 - 4 uker ventetid

Målgruppe: Personer som er tilmeldt NAV med et behov for bistand for å finne en lønnet jobb i tråd med interesser, muligheter og ferdigheter. Tiltaket er også for personer som står i fare for å falle ut av arbeidsforhold, der vi ønsker å bistå med å finne muligheter på arbeidsplassen. Vi samarbeider tett med arbeidsgivere og bedrifter, slik at deltaker kan få rask tilgang på vanlige jobber.

Mål i tiltaket: Lønnet jobb

Innhold:

 • Karriereveiledning tilpasset den enkelte, samt bistand til å se egne muligheter på arbeidsmarkedet
 • Bistand til målrettet jobbsøking og jobbutvikling, herunder sikre at deltaker benytter seg av arbeidsplassen.no, veiledning av utfylling av CV og jobbprofil
 • Veiledning og råd knyttet til arbeidsdeltakelse til deltaker, arbeidsgiver og andre tiltaksarrangører
 • Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter
 • Opplæring på arbeidsplassen for å legge til rette for overgang til arbeid
 • Oppfølging og støtte til både deltaker og arbeidsgiver for å sikre jobbfastholdelse og videre karriereutvikling
 • Bistand til tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjonen
 • Du vil få en fast jobbveileder i hele perioden

Ramme:

 • Fortløpende inntak
 • Varighet er 6 måneder, med mulighet for forlengelse i inntil 3 år
 • Tiltaket er et fulltidstiltak for deltaker, og det tilrettelegges individuelt for dette
 • Vi yter 10 timer pr måned i individuell oppfølging til deltaker og arbeidsgiver
 • Tiltaket leveres i Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Storfjord og Lyngen

Ta kontakt:
Avdelingsleder Gunnar Bråten

Senter for jobbmestring - ingen ventetid

Tilbudet er til deg som:

 • har lett, til moderat angst og/eller depresjon
 • er uten arbeidsforhold, eller har et arbeidsforhold du ikke kan, eller ønsker å gå tilbake til
 • trenger hjelp til å komme raskt ut i arbeid

Målet er at du skal komme raskt i arbeid igjen, og klare å mestre jobben over tid. Senter for jobbmestring tilbyr arbeidsrettet kognitiv terapi, og du vil få individuell jobbstøtte fra oss. Den kognitive terapeuten vil hjelpe deg til å håndtere og mestre utfordringer i jobbsammenheng. Jobbspesialisten vil hjelpe til med å søke jobb, kontakte arbeidsgivere, karriereveiledning og oppfølging på arbeidsplassen.

Tiltaket er en del av tilbudet til Senter for Jobbmestring, og innsøking sendes til Senter for Jobbmestring, Nav Troms og Finnmark Arbeidsrådgivningskontor.

Se mer info: https://www.nav.no/no/lokalt/troms-og-finnmark/satsinger-og-aktiviteter/senter-for-jobbmestring-i-troms

Ramme:

 • Fortløpende inntak
 • Varighet er 6 måneder, med mulighet for forlengelse i inntil 3 år

Ta kontakt:
Teamleder Katrine Kildemo

Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss for omvisning eller hvis du har ytterligere spørsmål

Kontakt oss

Programoversikt

Er yrkesmålet avklart?

Er IKKE yrkesmålet avklart?

Avklaringstiltaket